Topaasia-pelipakat

Jokainen pelipakka sisältyy Topaasian digitaalisiin – lisensseihin.
*Osa peleistä saatavilla myös fyysisinä pakkoina.

Työyhteisö ja tiimityö

Yhdessä johtaminen

Tiimin toiminnan ja itseohjautuvuuden kehittämiseen. Pakka käsittelee tiimin kykyä toimia yhdessä ja uusiutua. Peli on ideaali tiimin itseohjautuvuuden ja jaetun johtajuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Käytä tiimin toiminnan kehittämiseen tiimipäivissä, tiimin viikko/kuukausipalaverissa tai tiimien kehityskeskusteluissa.

Työyhteisö

Työyhteisö – pakka käsittelee työyhteisön kokonaisuutta ja sen kehittämistä unohtamatta työyhteisön asiakasta. Peli sopii tiimin tai työyhteisön tilan arvioimiseen ja sen kehittymisen vauhdittamiseen.

Käytä työyhteisön kehittämiseen tiimin kehityskeskusteluissa tai osana koko työyhteisön kehittämispäivää tai työtyytyväisyystulosten käsittelyyn.

Tuloksellinen etätyö

”Työn tuloksen pitäisi olla vähintään sama huolimatta siitä, millä tavalla tai mistä paikasta työtä tehdään. Siitä ainakin tietää, että etätyö ei ole tuloksellista, jos tulokset tippuvat huomattavasti verrattuna muuhun työhön. Kaikilla työtavoilla pitäisi saada aikaan se juttu, minkä takia työtä on alunperin lähdettykin tekemään.” – Ferrix Hovi

Käytä etätyön, etätyötapojen ja etäyhteistyön kehittämiseen.

Yleispakka

Yleispakka on monikäyttöinen pakka ja ainoa, jossa ei ole tarkentavia tekstejä korteissa, jolloin peliporukka voi soveltaa helpommin kortteja omaan kontekstiinsa.

Yleispakka on synteesi tiimin kehittämisen parhaista käytänteistä ja hyvä pakka tiimin nykytilan arviointiin. Yleispakan on koonnut Topaasia.

Suosittelemme pelaamaan ensimmäisen session yleispakalla.

Flow

Tiimin ja työyhteisön toiminnan virtaavuuden kehittämiseen. Pakka käsittelee yksilöiden ja yhteisön kykyä vaalia flow-tilaa työssä keskittymisen, viisaan työn, yhteisöllisyyden, merkityksen, luovuuden ja haastavuuden kautta. Pakan avulla voi havaita organisaation toiminnan sujuvuuden haasteita ja kehittää työstä kitkattomampaa.

Käytä tiimin kehityspäivissä tai kuukausipalaverissa, johtoryhmän kehityspäivässä tai osana koko työyhteisön kehittämispäivää. Pakka toimii sitä paremmin, mitä enemmän pelaajat ovat työskennelleet yhdessä.

Systeemiäly

Tiimin ja yhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseen. Pelin sisältö pohjautuu filosofi Esa Saarisen ja professori Raimo Hämäläisen systeemiälytutkimukseen. Pakka käsittelee pelaavan ryhmän systeemiälykkyyttä, eli kyvykkyyttä toimia paremmin niissä systeemeissä, missä ryhmän onnistuminen mitataan.

Käytä kun haluatte käsitellä ryhmän kykyä onnistua ja toimia ympäröivässä systeemissään esim. tiimin viikko/kuukausipalaverissa, tiimipäivissä tai tiimin kehityskeskusteluissa.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus-pakka on hyvä keskustelualusta niin oman itsen kuin työyhteisön normien ja ennakkoluulojen tunnistamiseen ja se antaa mahdollisuuden rakentaa rauhaa ja sopua työelämässä.

Yhdenvertaisuus-pakka on haastava ja vaativa jos pelaajilla on rohkeutta lähteä käsittelemään myös niitä tilanteita, jotka ovat hiertäneet kaikkien mahdollisuutta osallistua täysivaltaisina jäseninä yhteisön toimintaan.

psykologinen turvallisuus - peli

Psykologinen turvallisuus

Psykologinen turvallisuus – peli auttaa tiimejä käsittelemään yhteisiä toimintatapojaan, palautekulttuuriaan, läpinäkyvyyttä ja tapoja luoda tunnelmaa. Peli on tehty sisältöyhteistyössä Futuricen Hanno Nevanlinnan ja Janetta Ekholmin kanssa.

”Mikä korreloi eniten sen kanssa, että tiimi on menestyvä ja aikaansaava? Se, kuinka paljon uskalletaan sanoa ehdotuksia jotka ovat ehkä huonoja ja kuinka paljon uskalletaan antaa itsestä muiden ihmisten edessä. Niin käytetty termi kuin psykologinen turvallisuus onkin, niin onhan se selvää, että jos halutaan motivoituneita tiimejä, niin meidän tulee panostaa niihin tekijöihin, jotka tekevät tiimistä oikeasti tiimin. Ja ne tekijät ovat tapamme olla vuorovaikutuksessa toistemme kanssa.” -Hanno Nevanlinna, Futurice

Käytä:

  • a) kun haluat auttaa tiimiä toimimaan mahdollisimman hyvin yhteen
  • b) ryhmän psykologisen turvallisuuden kehittämiseen ja käsittelyyn
  • c) vaikeiden asioiden esille nostamiseen
  • d)luottamuksen ja palautekulttuurin kehittämiseen

Hyvinvoiva työyhteisö

Työhyvinvointi ja työkykytoiminta ei ole jotain, mitä tehdään kerran vuodessa – yhteistä keskustelua, arviointia ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämistä tarvitaan arjessa joka päivä. Hyvinvoiva työyhteisö -pelipakka tehtiin, jotta työyhteisöjen olisi helppo päästä käsiksi työhyvinvoinnin teemoihin.

Monimuotoisuus

Topaasia: Monimuotoisuus on hyötypeli, jolla kehitetään ja käsitellään organisaation monimuotoisuuden teemoja henkilöstön voimin ja arkipäiväistetään monimuotoisuus osaksi työyhteisön tekemistä.

Muutos ja johtaminen

Voittava strategia

Peli voittavasta strategiasta keskusteluun. Voittava strategia on hyödyllinen pelattava kaikilla tasoilla:

1. Hallituksen tulisi pelata johdon kanssa huomatakseen, pelataanko ylipäätään samaa peliä. Tällaisen pelaamisen ja syvällisen sisällön hyöty on se, ettei jää hirveästi alueita joista ei ole puhuttu ollenkaan, vaan syntyy yhteinen käsitys siitä, mikä on meidän tapa voittaa ja mihin uskomme.

2. Johdon tulisi pelata eri työntekijäryhmien ja tiimien kanssa. Voittava strategia on pakkana sellainen, jota läpi organisaation tulisi pelata ainakin kerran vuodessa.

3. Keskeisen tärkeää on mielestäni, että johtoryhmä pelaisi kerran kvartaalissa. Jatkuvasti pelaamalla voi katsoa kuinka tilanne on muuttunut, voi huomata että olemassaolon tarkoitus on kehittymässä ja ylivoimatekijätmuuttuneet.

4. aina, kun tahtoo pysähtyä pohtimaan liiketoiminnan ydinkysymyksiä.

Muutosjohtaminen

Pakka muutoksen organisaation edistämiseen ja muutoksen johtamiseen.

Käytä tiimien kesken muutostilanteissa, muutokseen ja sen jalkautukseen liittyvissä työpajoissa ja palavereissa, sekä johtoryhmän palaverissa.

Uuden ajan johtaminen

”Uuden ajan johtaminen tarkoittaa, että vertikaalinen johtajuus käännetään horisontaaliseksi, jolloin johtajuus tapahtuu ihmisten välillä dialogisesti. Tässä mallissa muodollinen johtaja on viivan alapuolella ja hän pyrkii edesauttamaan ja ohjaamaan tätä yhteisohjautuvuutta ja dialogia fiksusti. Johtajuus muuttuu asemasta rooliksi, jota kuka vaan voi kannatella.”

Käytä johtajuuden kehittämiseen ja tarkasteluun esim. johtoryhmän kokouksissa tai johtamisesta keskusteluttamiseen koko organisaatiossa

Lean

Lean – pakka käsittelee toiminnan ja kulttuurin sujuvoittamista leanin periaatteiden mukaisesti.

Käytä lean periaatteiden käsittelyyn ja kehittämiseen liiketoiminnan kehitystyöpajoissa ja keskusteluissa toiminnan parantamisesta.

Yrityskulttuuri

Erinomainen pakka yrityskulttuurin käsittelyyn ja sen kehittämiseen. Pakan taustalla suomen ensimmäinen yrityskulttuuritoimisto, Leidenschaft.

Käytä yrityskulttuurin laaja-alaiseen käsittelemiseen ja kehittämiseen tiimeissä ja työyhteisössä.

Sense-making

Sense-Making pakka pohjaa Dave Snowdenin kehittämiin Cynefin-malliin ja Sensemaker työkaluun. Pakka toimii erinomaisesti pirullisten aiheiden käsittelyyn.

Käytä kun ryhmällä on tarve ymmärtää vallitsevaa nykyhetkeä, johtajuuden kehittämisessä tai innovaatioprosessien läpiviennissä.

Liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kehittäminen – pakka käsittelee nykyisen liiketoiminnan kehittämistä ja kyvykkyyttä luoda täysin uutta liiketoimintaa. Pakka on tehty erityisesti toimivalle johdolle tai pienemmissä yrityksissä tai yksiköissä yleiseksi liiketoiminnan arvioinnin pakaksi.

Käytä liiketoiminnaan arvioimiseen ja kehittämiseen johtoryhmän palaverissa, hallituksen kokouksissa, liiketoiminnan kehitystyöpajoissa tai johtoryhmän kehityspäivässä.

Merkitys

Merkitys – pakka käsittelee organisaation ja sen tekemän työn merkitystä isossa kuvassa ja verkostoissaan. Se on pakka organisaation merkityksen kirkastamiseen muuttuvasssa maailmassa. Pakka on suunnattu johdolle, omistajille ja hallitukselle.

Käytä organisaation merkityksen kirkastamiseen ja siitä viestimiseen esim. johtoryhmän palaverissa, hallituksen kokouksissa, liiketoiminnan kehitystyöpajoissa, johtoryhmän kehityspäivässä tai yhtiökokouksessa

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen – pakka käsittelee tiedolla johtamista ja sen eri osa- alueita.

Käytä tiedolla johtamisen kehittämiseen johtoryhmän palaverissa, hallituksen kokouksissa, liiketoiminnan kehitystyöpajoissa tai johtoryhmän kehityspäivässä

Tuleva

Peli tiimin, tuotteen tai organisaation tulevaisuuden käsittelyyn.

Käytä tulevaisuuden käsittelyyn ja hahmottamiseen tähtäävissä työpajoissa.

Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuus on kokonaisvaltainen pakka yrityksen erilaisten turvallisuusasioiden osallistavaan arvioimiseen ja kehittämiseen.

Käytä palavereissa, joissa on tarkoitus arvioida yrityksen turvallisuusasioiden tasoa. Peliä voi pelata niin yrityksen johto, projektiryhmät kuin henkilöstö.

Lean Change Management

Lean Change Management on pakka ketterään organisaatiomuutokseen ja sen edistämiseen.

Käytä muutostilanteissa, työpajoissa ja muissa muutokseen ja sen läpivientiin tarkoituissa palavereissa, sekä johdon muutokseen liittyvissä palavereissa.

Huom. Lean Change Management – pakka pelattavissa vain englanniksi.

oppimisen muotoilu peli

Oppimisen muotoilu

Oppimisen muotoilu -pakka auttaa oppimisen muotoilussa. Sen avulla voi rakentaa systemaattista jatkuvan oppimisen toimintamallia. Syvällisestä yhdessä ajattelusta kumpuava kasvu sekä avoin osaamisen jakaminen ovat tärkeimpiä menestystekijöitä tulevaisuuden työelämässä.

Käytä pakkaa johdon, esimiesten, tiimien ja erilaisten ryhmien yhdessä oppimisen ja kehittämisen sekä tulevaisuustietoisen yhteissuunnittelun apuna. Pakka sopii myös ekosysteemeille ajattelun tueksi ja keskustelun herättäjäksi toimintaan vaikuttavien ympäristön muutosten luotaamisessa.

työkykyjohtaminen peli

Työkykyjohtaminen

Työkykyjohtaminen – peli on tarkoitettu esihenkilöille, johtoryhmille ja HR:lle mielenkiintoisten kimmokkeiden saamiseksi työkykyjohtamisen kehittämiseksi.

Esimerkiksi esihenkilöryhmät tai johtoryhmät tai HR:t voisivat tämän pakan avulla saada mielenkiintoisia kimmokkeita siihen, miten kehitetään työkykyjohtamista. Mutta näkisin myös tosi mielenkiintoisena sen, että ihan siellä vaikka tiimitasoilla pelataan myös ja katsotaan, minkälaisia syötteitä sieltä sitten tulee johtotasolle tai HR:n suuntaan.” -Mari Laari

Peli on tehty sisältöyhteistyössä Heltin Mari Laarin, Anni Puran ja Hanna Rainion kanssa.

Executive coaching

Executive Coaching -peli auttaa johtajia käsittelemään itsetietoisuutta, ihmisten johtamista, kasvua ja luottamuksen rakentamista.

“Johtajan kasvu ei tule sattumalta. Sinulla pitää olla päämäärä tiedossa eli miten minä kasvan, mitä minun pitää tehdä, jotta pääsen seuraavalla portaalle. Kyllä tällaiset keski-ikäisetkin vielä miettivät, että mitä teen, kun minusta tulee aikuinen. Peliä käyttäessä valmentajana pitää osata kysyä kysymyksiä, olla utelias, malttaa olla rauhassa, keskustelu on tärkeää. Kannattaa antaa aikaa valmennettavalle, jos hän sattuu olemaan hiljainen ja pidättäydy itse miettimästä ääneen tai antamasta vastauksia.”

-Mikko Sorvari, pelin sisällön kehittäjä

Käytä:

-kun haluat fokusoida valmennuskeskustelua johtajien kanssa
-1-on-1 sparrauksiin
-Johdon ryhmävalmennuksiin

Osallistava strategiatyö

Osallistava strategiatyö – pelin avulla organisaatiota hoksautetaan keskustelemalla, millaisia toimenpiteitä organisaatiossa pitäisi tehdä strategiatyön osallistavuuden suhteen ja mihin asioihin pitäisi kiinnittää erityisesti huomiota.

Voidaan pohtia, miksi meillä olisi vain pieni prosentti ihmisten osaamisesta, älykkyydestä ja aloitteellisuudesta käytössä, kun me voisimme valjastaa sen kaiken yhteisen hyvän liiketoiminnan kehittämiseen ja parantamiseen?
-Kati Kuoksa

Palveleva johtaminen

“Halusin tehdä tämän pakan, jotta kaikilla organisaatioilla olisi mahdollisuus tutustua palvelevan johtamisen periaatteisiin pelaamisen kautta. Sekä testata fasilitoidusti, olisiko palveleva johtamisfilosofia juuri heille sopiva tapa johtaa. Sehän ei ole niin, että se toimii kaikille, ja one size fits all, mutta joitain periaatteita palvelevasta johtamisesta voi takuuvarmasti adaptoida joka ikiseen organisaatioon“, Mikko kertoo.

Topaasian Palveleva johtaminen -peli koostuu neljästä teemasta, jotka ovat Ihmiskäsitys ja arvot, periaatteet ja työkalut, sisäinen ja ulkoinen viestintä. Jokaisen teeman alla on asiakortteja, jotka liittyvät kyseiseen teemaan.

“Palveleva johtaminen – pelin aiheet ovat tärkeitä siksi, että niiden avulla organisaatio kykenee käytännön esimerkkien kautta määrittämään, mitä seikkoja johdon tai esihenkilöiden tulisi huomioida ja painottaa harjoittaakseen motivoivaa, inspiroivaa ja ihmiskeskeistä johtamiskulttuuria.” Mikko tähdentää.

Projektit ja tuotekehitys

Onnistunut projekti

Projektin ja projektissa toimivien ihmisten onnistumisen tueksi. Pakka painottaa projektiin vaikuttavia menestystekijöitä projektin ihmisten, tiimityön ja vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Käytä projektin onnistumisen edellytyksistä ja odotuksista keskusteluun projektien starteissa, projektipalavereissa, välistarteissa tai retrospektiiveissa asiakkaan kanssa tai sisäisesti.

Arvon tuottaminen

Arvon tuottaminen – pakka auttaa yrityksiä ja tiimejä ymmärtämään tuotteensa tai tarjoamansa palvelun tuottamaa arvoa. Pakka on hyödyllinen, jos ollaan luomassa tai lanseeramassa uutta tuotetta tai halutaan löytää uusia näkökulmia olemassaolevaan tuotteeseen/palveluun. Pakan avulla voidaan esimerkiksi kirkastaa arvolupausta, myynnin argumentteja, tai oman organisaation merkitystä.

Käytä tuotteen tai palvelun arvon kehittämiseen ja arvioimiseen.

Ketteryys

Ketteryys – pakka sopii sopii ketteryyteen liittyvien kehitystoimenpiteiden painopisteiden hahmottamiseen ja kehittämiseen.

Käytä ketterien toimintatapojen arvioimiseen ja kehittämiseen projektin starteissa, projektipalavereissa, työpajoissa tai retrospektiiveissa, jotka tähtäävät sisäisten toimintojen kehittämiseen, jotta asiakkaat saisivat nopeammin arvoa.

Laatuvaaka

Laatuvaaka – pakka auttaa keskustelemaan ja tekemään päätöksiä laadusta ja peli on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti henkilöille ja sidosryhmille, jotka valmistelevat jonkin tuotekehitys-, järjestelmäkehitys-, tai muun investointipäätöksen tekemistä. Tätä kannattaa pelata niin, että mahdollisimman moni investoinnin sidosryhmä on mukana pelissä.

Käytä laadusta keskustelemiseen ja päätösten tekemiseen. Henkilöille ja sidosryhmille, jotka valmistelevat tuotekehitys-, järjestelmäkehitys-, tai muun investointipäätöksen tekemistä

Kokeilut

Kokeilut – pakka käsittelee organisaation ja tiimin kokeilukulttuuria ja kyvykkyyttä tehdä kokeiluja.

Käytä kokeilujen ja kokeilukulttuurin kehittämiseen ja osallistavaan keskusteluun kokeiluista.

Projektin riskit

Pakan sisältö on koottu Vincitin sisäisessä tutkimuksessaan tunnistamista projektien todennäköisimmistä riskitekijöistä. Pakan tarkoituksena on auttaa projektin jäseniä keskustelemaan projektiin vaikuttavista riskitekijöistä.

Käytä projektien riskien käsittelyyn projektin starteissa, projektipalavereissa, välistarteissa tai retrospektiiveissa.

Ohjelmistoprojekti

Pakka ohjelmistokehitysprojektin retrospektiiviin.

Käytä projektin tilanteen arvioimiseen ja kehittämiseen ohjelmistokehitysprojektin retrospektiiveissä.

Myynti ja markkinointi

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus – pakka käsittelee organisaation luomaa asiakaskokemusta ja sen sisäisiä edellytyksiä.

Käytä asiakaskokemuksen kehittämiseen tähtäävissä kehitystyöpajoissa tai kun ryhmän on tarpeen keskustella asiakaskokemuksen tasosta ja kehittämisestä.

Huippumyynti

Huippumyynti – peli on tarkoitettu myynnin ja myyntitiimien kehittämiseen. Peli perustuu Kim Väisäsen Huippumyynti-kirjaa varten tehtyihin huippumyyjien haastatteluihin, näkemyksiin ja pohdintoihin.

Pelaa myyntiä tekevien ihmisten kanssa kehittääksesi myyntiä esim. Myynnin/Asiakkuuksien viikko tai kuukausipalavereissa.

Liikeidean kaupallistaminen

Liikeidean kaupallistaminen – pakka on tarkoitettu tiimeille, jotka pohtivat tietyn liikeidean edellytyksiä päästä markkinoille. Tiimi voi olla start-up, yrityksen perustamista vasta harkitseva tai isossa organisaatiossa oleva tiimi. Pakka on tarkoitettu dialogin käynnistämiseen ja toimenpidesuunnitelman tunnistamiseksi, joka toivottavasti rikastuttaa, helpottaa vaikeidenkin asioiden käsittelyä ja oivalluttaa tekemään oikeita valintoja.

Markkinointi

Markkinointi – pakka käsittelee markkinoinnin tiedon keruuta, strategiaa, tavoittavuutta ja luovuutta.

Käytä markkinoinnin kokonaiskuvan kehittämiseen ja arvioimiseen markkinoinnin viikko/kuukausipalavereissa tai markkinoinnin kehittämiseen tähtäävissä kehitystyöpajoissa

Rekrymarkkinointi

Rekrymarkkinointi – pakka käsittelee kokonaisuutena rekrytointia, työnantajamielikuvaa ja siihen liittyvää markkinointia.

Käytä rekrymarkkinoinnin kehittämiseen viikko/kuukausipalavereissa tai rekrymarkkinoinnin kehittämiseen tähtäävissä kehitystyöpajoissa.

Myynti

Myynnin ja myyntiprosessien kehittämiseen.

Käytä myynnin ja myyntiprosessien kehittämiseen ja arvioimiseen myynnin viikko/kuukausipalavereissa tai myynnin kehittämiseen tähtäävissä kehitystyöpajoissa.

vientipelin sisältö

Vienti

Vienti – peli auttaa yrityksiä tekemään parempaa ajatustyötä ja päätöksiä viennin suhteen. Mitä voisi tehdä paremmin tai toisin? Mitä pitäisi jättää kokonaan tekemättä?

Pakan sisältöyhteistyössä itäsuomalaislähtöinen startup-sijoittaja, yrittäjä, sarjaepäonnistuja, tietokirjailija, hallitusamatööri, keynote-puhuja ja kaksi kertaa tasavallan presidentin myöntämän kansainvälistymispalkinnon voittanut Kim Väisänen.

Yhteiskunnalliset aiheet

Fake news

Fake News tarjoaa työkaluja mediatietoisuuden lisäämiseksi.

Oletko joskus tuskaillut netissä liikkuvan väärän tiedon kanssa? Pohditko kuka hyötyy vastakkainasettelusta, trolleista ja algoritmeista?

Disinformaatio ja valeuutiset saavat helposti kenen tahansa pään sekaisin. Medialukutaito on kärkkään somekeskustelun ja sirpaloituneen median aikakautena kullanarvoinen taito. Fake News -keskustelupeli tarjoaa mielenkiintoisia näkökulmia ja uusia työkaluja viestitulvasta selviämiseen.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on hyötypeli, jolla keskustellaan kestävästä kehityksestä ja sen edistämisestä osallistavasti ja konkreettisesti.

Käytä palavereissa, joissa on tarkoitus arvioida kestävän kehityksen tasoa ja edistää sitä.

Yrittäjämäinen ekosysteemi

Peli yrittäjämäisen ekosysteemin kehittämiseen. Pakka on suunnattu järjestöille, oppilaitoksille, julkisille toimijoille kuten kaupungeille ja kunnille, sekä kaikille, jotka haluavat olla mukana kehittämässä parempaa yrittäjämäistä ekosysteemiä.

Käytä kun haluatte osallistavasti kehittää verkostoanne yrittäjämäisempään suuntaan.