Topaasia-palvelun pelipakat

Työyhteisö ja tiimityö

Yhdessä johtaminen

Tiimin toiminnan ja itseohjautuvuuden kehittämiseen. Pakka käsittelee tiimin kykyä toimia yhdessä ja uusiutua. Peli on ideaali tiimin itseohjautuvuuden ja jaetun johtajuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Käytä tiimin toiminnan kehittämiseen tiimipäivissä, tiimin viikko/kuukausipalaverissa tai tiimien kehityskeskusteluissa.

Lue lisää

Työyhteisö

Työyhteisö – pakka käsittelee työyhteisön kokonaisuutta ja sen kehittämistä unohtamatta työyhteisön asiakasta. Peli sopii tiimin tai työyhteisön tilan arvioimiseen ja sen kehittymisen vauhdittamiseen.

Käytä työyhteisön kehittämiseen tiimin kehityskeskusteluissa tai osana koko työyhteisön kehittämispäivää tai työtyytyväisyystulosten käsittelyyn.

Lue lisää

Tuloksellinen etätyö

”Työn tuloksen pitäisi olla vähintään sama huolimatta siitä, millä tavalla tai mistä paikasta työtä tehdään. Siitä ainakin tietää, että etätyö ei ole tuloksellista, jos tulokset tippuvat huomattavasti verrattuna muuhun työhön. Kaikilla työtavoilla pitäisi saada aikaan se juttu, minkä takia työtä on alunperin lähdettykin tekemään.” – Ferrix Hovi

Käytä etätyön, etätyötapojen ja etäyhteistyön kehittämiseen.

Lue lisää

Yleispakka

Yleispakka on monikäyttöinen pakka ja ainoa, jossa ei ole tarkentavia tekstejä korteissa, jolloin peliporukka voi soveltaa helpommin kortteja omaan kontekstiinsa.

Yleispakka on synteesi tiimin kehittämisen parhaista käytänteistä ja hyvä pakka tiimin nykytilan arviointiin. Yleispakan on koonnut Topaasia.

Suosittelemme pelaamaan ensimmäisen session yleispakalla.

Flow

Tiimin ja työyhteisön toiminnan virtaavuuden kehittämiseen. Pakka käsittelee yksilöiden ja yhteisön kykyä vaalia flow-tilaa työssä keskittymisen, viisaan työn, yhteisöllisyyden, merkityksen, luovuuden ja haastavuuden kautta. Pakan avulla voi havaita organisaation toiminnan sujuvuuden haasteita ja kehittää työstä kitkattomampaa.

Käytä tiimin kehityspäivissä tai kuukausipalaverissa, johtoryhmän kehityspäivässä tai osana koko työyhteisön kehittämispäivää. Pakka toimii sitä paremmin, mitä enemmän pelaajat ovat työskennelleet yhdessä.

Lue lisää

Systeemiäly

Tiimin ja yhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseen. Pelin sisältö pohjautuu filosofi Esa Saarisen ja professori Raimo Hämäläisen systeemiälytutkimukseen. Pakka käsittelee pelaavan ryhmän systeemiälykkyyttä, eli kyvykkyyttä toimia paremmin niissä systeemeissä, missä ryhmän onnistuminen mitataan.

Käytä kun haluatte käsitellä ryhmän kykyä onnistua ja toimia ympäröivässä systeemissään esim. tiimin viikko/kuukausipalaverissa, tiimipäivissä tai tiimin kehityskeskusteluissa.

Lue lisää

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus-pakka on hyvä keskustelualusta niin oman itsen kuin työyhteisön normien ja ennakkoluulojen tunnistamiseen ja se antaa mahdollisuuden rakentaa rauhaa ja sopua työelämässä.

Yhdenvertaisuus-pakka on haastava ja vaativa jos pelaajilla on rohkeutta lähteä käsittelemään myös niitä tilanteita, jotka ovat hiertäneet kaikkien mahdollisuutta osallistua täysivaltaisina jäseninä yhteisön toimintaan.

Lue lisää

Muutos ja johtaminen

Voittava strategia

Peli voittavasta strategiasta keskusteluun. Voittava strategia on hyödyllinen pelattava kaikilla tasoilla:

1. Hallituksen tulisi pelata johdon kanssa huomatakseen, pelataanko ylipäätään samaa peliä. Tällaisen pelaamisen ja syvällisen sisällön hyöty on se, ettei jää hirveästi alueita joista ei ole puhuttu ollenkaan, vaan syntyy yhteinen käsitys siitä, mikä on meidän tapa voittaa ja mihin uskomme.

2. Johdon tulisi pelata eri työntekijäryhmien ja tiimien kanssa. Voittava strategia on pakkana sellainen, jota läpi organisaation tulisi pelata ainakin kerran vuodessa.

3. Keskeisen tärkeää on mielestäni, että johtoryhmä pelaisi kerran kvartaalissa. Jatkuvasti pelaamalla voi katsoa kuinka tilanne on muuttunut, voi huomata että olemassaolon tarkoitus on kehittymässä ja ylivoimatekijätmuuttuneet.

4. aina, kun tahtoo pysähtyä pohtimaan liiketoiminnan ydinkysymyksiä.

Lue lisää

Muutosjohtaminen

Pakka muutoksen organisaation edistämiseen ja muutoksen johtamiseen.

Käytä tiimien kesken muutostilanteissa, muutokseen ja sen jalkautukseen liittyvissä työpajoissa ja palavereissa, sekä johtoryhmän palaverissa.

Lue lisää

Uuden ajan johtaminen

”Uuden ajan johtaminen tarkoittaa, että vertikaalinen johtajuus käännetään horisontaaliseksi, jolloin johtajuus tapahtuu ihmisten välillä dialogisesti. Tässä mallissa muodollinen johtaja on viivan alapuolella ja hän pyrkii edesauttamaan ja ohjaamaan tätä yhteisohjautuvuutta ja dialogia fiksusti. Johtajuus muuttuu asemasta rooliksi, jota kuka vaan voi kannatella.”

Käytä johtajuuden kehittämiseen ja tarkasteluun esim. johtoryhmän kokouksissa tai johtamisesta keskusteluttamiseen koko organisaatiossa

Lue lisää

Lean

Lean – pakka käsittelee toiminnan ja kulttuurin sujuvoittamista leanin periaatteiden mukaisesti.

Käytä lean periaatteiden käsittelyyn ja kehittämiseen liiketoiminnan kehitystyöpajoissa ja keskusteluissa toiminnan parantamisesta.

Lue lisää

Yrityskulttuuri

Erinomainen pakka yrityskulttuurin käsittelyyn ja sen kehittämiseen. Pakan taustalla suomen ensimmäinen yrityskulttuuritoimisto, Leidenschaft.

Käytä yrityskulttuurin laaja-alaiseen käsittelemiseen ja kehittämiseen tiimeissä ja työyhteisössä.

Sense-making

Sense-Making pakka pohjaa Dave Snowdenin kehittämiin Cynefin-malliin ja Sensemaker työkaluun. Pakka toimii erinomaisesti pirullisten aiheiden käsittelyyn.

Käytä kun ryhmällä on tarve ymmärtää vallitsevaa nykyhetkeä, johtajuuden kehittämisessä tai innovaatioprosessien läpiviennissä.

Lue lisää

Liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kehittäminen – pakka käsittelee nykyisen liiketoiminnan kehittämistä ja kyvykkyyttä luoda täysin uutta liiketoimintaa. Pakka on tehty erityisesti toimivalle johdolle tai pienemmissä yrityksissä tai yksiköissä yleiseksi liiketoiminnan arvioinnin pakaksi.

Käytä liiketoiminnaan arvioimiseen ja kehittämiseen johtoryhmän palaverissa, hallituksen kokouksissa, liiketoiminnan kehitystyöpajoissa tai johtoryhmän kehityspäivässä.

Lue lisää

Merkitys

Merkitys – pakka käsittelee organisaation ja sen tekemän työn merkitystä isossa kuvassa ja verkostoissaan. Se on pakka organisaation merkityksen kirkastamiseen muuttuvasssa maailmassa. Pakka on suunnattu johdolle, omistajille ja hallitukselle.

Käytä organisaation merkityksen kirkastamiseen ja siitä viestimiseen esim. johtoryhmän palaverissa, hallituksen kokouksissa, liiketoiminnan kehitystyöpajoissa, johtoryhmän kehityspäivässä tai yhtiökokouksessa

Lue lisää

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on hyötypeli, jolla keskustellaan kestävästä kehityksestä ja sen edistämisestä osallistavasti ja konkreettisesti.

Käytä palavereissa, joissa on tarkoitus arvioida kestävän kehityksen tasoa ja edistää sitä.

Lue lisää

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen – pakka käsittelee tiedolla johtamista ja sen eri osa- alueita.

Käytä tiedolla johtamisen kehittämiseen johtoryhmän palaverissa, hallituksen kokouksissa, liiketoiminnan kehitystyöpajoissa tai johtoryhmän kehityspäivässä

Lue lisää

Tuleva

Peli tiimin, tuotteen tai organisaation tulevaisuuden käsittelyyn.

Käytä tulevaisuuden käsittelyyn ja hahmottamiseen tähtäävissä työpajoissa.

Yrittäjämäinen ekosysteemi

Peli yrittäjämäisen ekosysteemin kehittämiseen. Pakka on suunnattu järjestöille, oppilaitoksille, julkisille toimijoille kuten kaupungeille ja kunnille, sekä kaikille, jotka haluavat olla mukana kehittämässä parempaa yrittäjämäistä ekosysteemiä.

Käytä kun haluatte osallistavasti kehittää verkostoanne yrittäjämäisempään suuntaan.

Lue lisää

Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuus on kokonaisvaltainen pakka yrityksen erilaisten turvallisuusasioiden osallistavaan arvioimiseen ja kehittämiseen.

Käytä palavereissa, joissa on tarkoitus arvioida yrityksen turvallisuusasioiden tasoa. Peliä voi pelata niin yrityksen johto, projektiryhmät kuin henkilöstö.

Lue lisää

Lean Change Management

Lean Change Management on pakka ketterään organisaatiomuutokseen ja sen edistämiseen.

Käytä muutostilanteissa, työpajoissa ja muissa muutokseen ja sen läpivientiin tarkoituissa palavereissa, sekä johdon muutokseen liittyvissä palavereissa.

Huom. Lean Change Management – pakka pelattavissa vain englanniksi.

Lue lisää

Projektit ja tuotekehitys

Onnistunut projekti

Projektin ja projektissa toimivien ihmisten onnistumisen tueksi. Pakka painottaa projektiin vaikuttavia menestystekijöitä projektin ihmisten, tiimityön ja vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Käytä projektin onnistumisen edellytyksistä ja odotuksista keskusteluun projektien starteissa, projektipalavereissa, välistarteissa tai retrospektiiveissa asiakkaan kanssa tai sisäisesti.

Lue lisää

Arvon tuottaminen

Arvon tuottaminen – pakka auttaa yrityksiä ja tiimejä ymmärtämään tuotteensa tai tarjoamansa palvelun tuottamaa arvoa. Pakka on hyödyllinen, jos ollaan luomassa tai lanseeramassa uutta tuotetta tai halutaan löytää uusia näkökulmia olemassaolevaan tuotteeseen/palveluun. Pakan avulla voidaan esimerkiksi kirkastaa arvolupausta, myynnin argumentteja, tai oman organisaation merkitystä.

Käytä tuotteen tai palvelun arvon kehittämiseen ja arvioimiseen.

Lue lisää

Ketteryys

Ketteryys – pakka sopii sopii ketteryyteen liittyvien kehitystoimenpiteiden painopisteiden hahmottamiseen ja kehittämiseen.

Käytä ketterien toimintatapojen arvioimiseen ja kehittämiseen projektin starteissa, projektipalavereissa, työpajoissa tai retrospektiiveissa, jotka tähtäävät sisäisten toimintojen kehittämiseen, jotta asiakkaat saisivat nopeammin arvoa.

Lue lisää

Laatuvaaka

Laatuvaaka – pakka auttaa keskustelemaan ja tekemään päätöksiä laadusta ja peli on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti henkilöille ja sidosryhmille, jotka valmistelevat jonkin tuotekehitys-, järjestelmäkehitys-, tai muun investointipäätöksen tekemistä. Tätä kannattaa pelata niin, että mahdollisimman moni investoinnin sidosryhmä on mukana pelissä.

Käytä laadusta keskustelemiseen ja päätösten tekemiseen. Henkilöille ja sidosryhmille, jotka valmistelevat tuotekehitys-, järjestelmäkehitys-, tai muun investointipäätöksen tekemistä

Lue lisää

Kokeilut

Kokeilut – pakka käsittelee organisaation ja tiimin kokeilukulttuuria ja kyvykkyyttä tehdä kokeiluja.

Käytä kokeilujen ja kokeilukulttuurin kehittämiseen ja osallistavaan keskusteluun kokeiluista.

Projektin riskit

Pakan sisältö on koottu Vincitin sisäisessä tutkimuksessaan tunnistamista projektien todennäköisimmistä riskitekijöistä. Pakan tarkoituksena on auttaa projektin jäseniä keskustelemaan projektiin vaikuttavista riskitekijöistä.

Käytä projektien riskien käsittelyyn projektin starteissa, projektipalavereissa, välistarteissa tai retrospektiiveissa.

Lue lisää

Ohjelmistoprojekti

Pakka ohjelmistokehitysprojektin retrospektiiviin.

Käytä projektin tilanteen arvioimiseen ja kehittämiseen ohjelmistokehitysprojektin retrospektiiveissä.

Myynti ja markkinointi

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus – pakka käsittelee organisaation luomaa asiakaskokemusta ja sen sisäisiä edellytyksiä.

Käytä asiakaskokemuksen kehittämiseen tähtäävissä kehitystyöpajoissa tai kun ryhmän on tarpeen keskustella asiakaskokemuksen tasosta ja kehittämisestä.

Huippumyynti

Huippumyynti – peli on tarkoitettu myynnin ja myyntitiimien kehittämiseen. Peli perustuu Kim Väisäsen Huippumyynti-kirjaa varten tehtyihin huippumyyjien haastatteluihin, näkemyksiin ja pohdintoihin.

Pelaa myyntiä tekevien ihmisten kanssa kehittääksesi myyntiä esim. Myynnin/Asiakkuuksien viikko tai kuukausipalavereissa.

Lue lisää

Liikeidean kaupallistaminen

Liikeidean kaupallistaminen – pakka on tarkoitettu tiimeille, jotka pohtivat tietyn liikeidean edellytyksiä päästä markkinoille. Tiimi voi olla start-up, yrityksen perustamista vasta harkitseva tai isossa organisaatiossa oleva tiimi. Pakka on tarkoitettu dialogin käynnistämiseen ja toimenpidesuunnitelman tunnistamiseksi, joka toivottavasti rikastuttaa, helpottaa vaikeidenkin asioiden käsittelyä ja oivalluttaa tekemään oikeita valintoja.

Lue lisää

Markkinointi

Markkinointi – pakka käsittelee markkinoinnin tiedon keruuta, strategiaa, tavoittavuutta ja luovuutta.

Käytä markkinoinnin kokonaiskuvan kehittämiseen ja arvioimiseen markkinoinnin viikko/kuukausipalavereissa tai markkinoinnin kehittämiseen tähtäävissä kehitystyöpajoissa

Rekrymarkkinointi

Rekrymarkkinointi – pakka käsittelee kokonaisuutena rekrytointia, työnantajamielikuvaa ja siihen liittyvää markkinointia.

Käytä rekrymarkkinoinnin kehittämiseen viikko/kuukausipalavereissa tai rekrymarkkinoinnin kehittämiseen tähtäävissä kehitystyöpajoissa.

Myynti

Myynnin ja myyntiprosessien kehittämiseen.

Käytä myynnin ja myyntiprosessien kehittämiseen ja arvioimiseen myynnin viikko/kuukausipalavereissa tai myynnin kehittämiseen tähtäävissä kehitystyöpajoissa.