Organisaatiomuutoksen tukeminen Vincitillä Topaasian Systeemiäly-pelillä

Vincitillä toteutettiin kesällä 2022 fuusio, jonka myötä työyhteisö kasvoi yli 200 uudella työntekijällä ja Vincitin design-yhteisö kaksinkertaistui yli 60 muotoilijaan. Organisaatiomuutoksen tueksi haluttiin, että ihmiset tutustuvat ja oppivat ymmärtämään toisiaan paremmin yhteisen dialogin avulla, jota tuki Topaasian Systeemiäly-peli.

Organisaatiomuutoksen ja työntekijäkokemuksen tukeminen Vincitillä

Suuret muutokset työyhteisössä luovat usein haasteita yhteistyölle ja vuorovaikutukselle. Suuri osa organisaatiomuutoksista epäonnistuu yhteisen ymmärryksen ja inhimillisen yhteyden puuttuessa. Vincitillä lähdettiin hakemaan ratkaisua näihin haasteisiin lisäämällä rakentavaa dialogia työyhteisössä.

“Topaasia tarjosi sopivan ja turvallisen viitekehyksen pienryhmäkeskusteluun. Tarve oli suuri, ja tämä kevään kick-off oli juuri sellainen tapahtuma, jossa halusimme panostaa erityisesti dialogiseen keskusteluun”, Heidi kertoo lähtötilanteesta.

Aluksi suunniteltiin pelien pelaamista yksittäisinä tapahtumina viikkopalavereissa, mutta lopulta päädyttiin isoon live-tapahtumaan, jossa koko design-yhteisö saatiin kasvotusten koolle.

“Hyödynsimme vanhaa kunnon livekohtaamista keskusteluissa, jotta pääsisimme oikealle herkkyystasolle. Online-tapaamisia on ollut riittävästi muutaman viime vuoden aikana, joten panostimme paljon kaivattuun livekohtaamiseen”, Heidi kertoo.

Fyysinen Topaasia: Systeemiäly – hyötypeli

Keskusteluihin valikoitui Systeemiäly-peli

Heidi kertoo halunneensa tuoda digitaaliseen suunnitteluun ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen inhimillistä herkkyyttä, jaettua ymmärrystä ja positiivisuutta. Tavoitteena oli saada ihmiset näkemään haastavissakin tilanteissa mahdollisuuksia. Vincitin tarpeisiin valittiin Topaasian yli 40 pelin valikoimasta Systeemiäly-peli.

“Systeemiäly-pelissä on “ripaus Esa Saarista”, positiivista psykologiaa ja empatiaa, joita ei koskaan voi tuoda esille liikaa. Halusimme sopivan empaattisen ja pehmeän kohottavan kulman siihen, miten me tuomme ihmisiä yhteen dialogin äärelle“, Heidi kuvailee pelipakan valintaa.

Systeemiäly-käsitteistö on kehitetty filosofi Esa Saarisen ja emeritusprofessori Raimo P. Hämäläisen yhteisen tutkimustyön tuloksena. Systeemiälyssä yhdistyy inhimillinen herkkyys maailmaa muuttavaan insinööriajatteluun. Systeemiälytutkimuksen pohjalta on syntynyt Topaasia®: Systeemiäly-hyötypeli, joka on saatavilla fyysisenä pakkana, sekä digitaalisessa Topaasia-palvelussa.

Esa ja Raimo toteavat haastattelussaan, että Systeemiäly-peli toimii apuna ulkoapäin tulevien käsitteiden tulkinnassa. Pelin aikana ymmärrys systeemiälyn käsitteistä rakentuu yhteisesti, ja kun käsitteet ovat yhdessä määriteltyjä, on niihin sitoutuminen luonnollisempaa. Systeemiäly sanallistaa ihmisille tavan toimia yhdessä, eikä sitä voi pakottaa ulkopäin.

Topaasian Systeemiäly-hyötypeli on tehty sisältöyhteistyössä Raimo P. Hämäläisen ja Esa Saarisen kanssa

Systeemiälypakan pelaaminen ja hyödyntäminen käytännössä

Vincitillä oli varattuna kokonainen päivä design-yhteisön vuoden kick-offiin, ja päivän aikana keskusteltiin työntekijäkokemuksesta ja designin työmenetelmistä pienryhmissä.

“Topaasia oli iltapäivällä reilun kahden tunnin sessio, jossa jakaannuimme pienryhmiin. Ilmapiiri ryhmissä oli hyvin intensiivistä, lempeää ja kuuntelevaa. Oli hyvin antoisaa, mutta myös raskasta harjoitella dialogisuutta jälleen kasvotusten. Pelaaminen vei mehut mutta tilan antaminen keskustelulle oli sen arvoista”, Heidi kuvailee pelien kulkua.

Esa Saarisen ja Raimo P. Hämäläisen mukaan Systeemiäly-pelin pelaaminen haastaa osallistujia ja tarkoituksena onkin mahdollistaa inhimillisen yhteyden muodostuminen pelaajien välille, sekä mahdollistaa oivalluksien avautuminen kokonaisuutta koskien. Yhdessä oivalluksien parissa työskentely saa ihmiset tuntemaan toisiaan kohtaan myönteisemmin.

Topaasia – pelejä voi pelata digitaalisestä etänä, läsnä tai hybridinä. Paikan päällä voi pelata myös fyysisiä pelejä.

Saatiinko Systeemiäly-pelillä tukea organisaatiomuutoksen keskelle?

Topaasian oli tarkoitus tuoda ihmisille tila ja paikka vapaamuotoiselle, mutta teemoitetulle keskustelulle ja tämä Majurin mukaan toteutui: ”Ihmiset toivoivat väljempää agendaa ja että keskustelulle ei olisi selkeää tavoitetta tai pakotettua päämäärää, vaan tilaa liikkua eteenpäin ilman, että siitä odotetaan mitään. Keskustelulla oli teemat, mutta silti tietty väljyys.” Heidi kuvailee dialogin tarvetta ja jatkaa, kuinka Topaasia tuki sen toteutumista:

“Tyypillisesti isot kokoontumiset painottuvat tiedon jakamiseen, tavoitehakuiseen työpajatyöskentelyyn ja yhteenvetävään tiivistävään keskusteluun. Tietoinen valinta muuttaa tätä painotusta antoi tilaa dialogisuudelle. Kaikilla oli tila ja mahdollisuus kertoa omia ajatuksiaan, ja pelaaminen tuki sitä, että hiljaisemmatkin pääsivät ääneen.”

Systeemiäly-pelin pelikorttien kautta avautuva sanasto on herkkää. Asioiden noustessa korttipakasta niistä voidaan keskustella neutraalisti ilman pelkoja ja syyttelyä. Arkipuhe ei riitä sellaiseen keskusteluun, jota ihmiset haluaisivat käydä. Pakan avulla avataan sanasto, joka mahdollistaa syvällisen ja inhimillisen keskustelun. Tällaiselle keskustelulle on Heidi Majurin mukaan tarvetta myös Vincitillä: ”Muutoksen vauhti ja määrä on ajoittain valtava, joten lempeä ilmapiiri, jossa pysähtyä yhdessä reflektoimaan on aina tervetullutta.”

Tavoite pelaamiselle oli, että saatiin luotua turvallinen tila ja aika keskustelulle. Suurin arvo Topaasiassa Vincitille oli dialogisuus, jonka odotetaan tuovan hyvää erityisesti pitkällä aikavälillä. Peleistä syntyi yhteisen ymmärryksen lisäksi paljon ideoita ja aihioita, ja niissä ilmeni myös heikkoja signaaleja. “Ihmiset odottavat, että niihin asioihin, jotka he ovat ääneen lausuneet hyvinkin herkillä havaintokyvyillään, tartutaan ja tehdään jotain. Niin osoitamme, että me pystymme yhdessä käsittelemään asioita, jotka ovat nousseet esille”, Heidi kertoo.

Keskustelujen lopputuloksesta tuotettiin raportti, joka antoi Heidin mukaan lisää ymmärrystä sille, mitä peleissä oli päivän aikana tapahtunut ja jonka avulla voidaan vielä myöhemmin palata kokonaisuuteen ja peleistä nousseisiin yksittäisiin elementteihin.

On todella tärkeää, minkälainen kannattelevuus tai hyväksyvyys meistä kumpuaa, koska olemme toistemme tukiverkosto ja ympäristö. Se vaikuttaa todella paljon työntekijäkokemukseen.

-Heidi Majuri

Suosittelisitko Topaasian pelaamista?

”Ehdottomasti suosittelen. Muutostilanteita, isompia ja pienempiä, tapahtuu yrityksissä jatkuvasti. Dialogisuutta tarvitaan vahvistamaan yhteistä vuorovaikutusta ja on todella tärkeää, että tullaan kuulluksi ja tuodaan ilmi tärkeitä asioita. Oikeanlainen herkkyys kuulemiselle on taito, mikä vahvistaa yhteistä tekemistä valtavasti”, toteaa Heidi Majuri ja jatkaa, että hän suosittelee myös systeemiälyn teemoihin tutustumista niille, joiden tavoite on saada tiimejä yleisesti toimimaan paremmin:

“Suosittelen systeemiälyteemaan tutustumista myös muille, jotka pohtivat miten tiimejä saadaan paremmin toimivimmiksi. Systeemiäly-pelin tematiikasta nousee esille rinnallakulkevuus, joka liittyy dialogisuuteen siten, että opitaan kuuntelemaan ja tukemaan toisia. On todella tärkeää, minkälainen kannattelevuus tai hyväksyvyys meistä kumpuaa, koska olemme toistemme tukiverkosto ja ympäristö. Se vaikuttaa todella paljon työntekijäkokemukseen. Systeemiäly-peli tukee herkkyyttä, tukiverkostoa, yhdessä onnistumista, ja sitä kautta kokonaisuuksissa onnistumista, sekä ihan niitä pieniä arjen ajatuksia, miten me voimme tukea toisiamme ja ymmärtää toisiamme paremmin”

—————————————————————————————————————————————–

Kiitos Heidi ja Vincit!

https://vincit.com

Lue lisää Systeemiälystä

Topaasia – Systeemiälyn voit ostaa fyysisenä pakkana suomeksi tai englanniksi verkkokaupasta

Kokeile ilmaiseksi Topaasia – Systeemiäly digitaalisessa Topaasia-palvelussa 30 vrk kokeilujakson ajan